Waarden managen.

Met behulp van een unieke techniek wordt via relevante vraagstelling volledig inzicht verschaft in de verwachtings- en belevingswereld van een individu.


De antwoorden worden verwerkt tot een overzichtelijk schema, inzichtelijke grafieken en een leesbare balans. Uit deze persoonlijke balans zijn allerlei kengetallen te herleiden welke indicatief zijn voor succes- en faalkansen. In de context van functie-effectiviteit en doelmatigheid zijn deze kengetallen, aangevuld met de professionaliteit van de consultant basis voor advies. Vraagstukken welke van groot belang zijn bij de keuze van het traject en de controle tijdens het verloop van het traject. Dit alles vooral om de begeleidingseffectiviteit te vergroten.


Het grote voordeel van deze methode is de directe beschikbaarheid van de uitkomsten als ook de grote herkenbaarheid binnen de gekozen context en de grote resultaatgerichtheid. Immers het advies kan direct worden afgestemd en de gehanteerde veranderstijlstijl al in een zeer vroeg stadium op effectiviteit worden getoetst.

Het is een unieke methode om mensen te enquêteren. Afname is zowel individueel als ook gelijktijdig in grote aantallen mogelijk. De resultaten zijn voor de consulent direct zichtbaar maar er kan ook gekozen worden voor weergave achteraf. Essentieel bij elke beoordeling is om, naast uiteraard de professionaliteit van de betrokken consultant, te beschikken over duidelijke en relevante informatie. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen sturen, veranderen of kiezen.


De persoonlijke professionaliteit geeft aangevuld met uw informatie een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en zodoende een waarborg voor optimaal resultaat.


Het afnemen behoeft slechts een beperkte tijdsduur en kan overal waar men beschikt over een computer met internet aansluiting worden gemaakt. Dit levert een zeer grote besparing op ten opzichte van de traditionele onderzoekmethoden. Ook de zeer lage drempel, immers alle testen en uitkomsten zijn beveiligd internet toegankelijk, is een groot voordeel. .
De doelstelling is het inzichtelijk maken op welke wijze mensen ingezet en begeleid kunnen worden in een sociaal-economische context. Het geeft inzicht in de balanswaarde en de resultaatpotentie van betrokkenen. Het is aan u dan wel uw organisatie om met deze inzichten uw voordeel te doen.


Wanneer kunt u Waarde assessment of Waardemeter in zetten?

 • Onderzoek naar motivatie-integriteit:
  Bedoelt iemand wat hij zegt en zegt hij wat hij bedoelt?

 • Onderzoek naar kennis- en studiebehoefte:
  Heeft iemand wel voldoende cognitieve bagage?

 • Onderzoek naar beroep- en functie beleving:
  Zit iemand (nog) wel op de juiste plek?

 • Integriteit onderzoek:
  Heeft iemand wel voldoende gedragscapaciteiten om professioneel te functioneren?

 • Zorgbeleving onderzoek:
  Heeft iemand niet een te grote zorgbeleving om voldoende objectief en onbevooroordeeld te kunnen handelen?

 • Verzuim achtergronden:
  Verhouding in persoonlijke en zakelijke verplichtingen.

  Structuur van Waardemeter:

 • Waardemeter geeft inzicht in wie is de betrokkene. Persoonlijkheid, talenten, succes- en faalkansen.
 • Professiemeter geeft inzicht in wat betrokkene wil of denkt te kunnen doen om zijn doel te bereiken, in welke rol of beroep.
 • Investeringsmeter geeft inzicht in waarom, vanuit welk belang men handelt.
 • Dilemmameter geeft inzicht in welke keuzemogelijkheden of onmogelijkheden betrokkene ervaart. Wat blokkeert het nemen van eigen verantwoordelijkheid of het maken van vrije keuzes met als mogelijk gevolg het beleven van afhankelijkheid.
 • Waarde assessment geeft een totaalbeeld van betrokkenen en is een samenvoeging van de vier eerder genoemde onderzoeksinstrumenten.

  Wie:

  Allereerst wordt een beeld geschetst van de persoonskenmerken. Wie is betrokkene. Wat zijn de persoonlijke talenten, eigenschappen en mogelijkheden. Tevens worden ook de faalkansen, valkuilen en risico´s in kaart gebracht. Welke kwaliteiten wenst betrokkene niet dan wel liever niet toe te passen, of pas vanwege beloning of in uiterste noodzaak.


  Wat:

  Vervolgens worden de rolpatronen waarbinnen betrokkene denkt dan wel wenst te handelen in kaart gebracht. In welke hoedanigheid en in welke functie hij of zij wenst te functioneren. Daarnaast worden ook de rollen welke hij of zij wenst te vermijden tot zelfs zeker niet wenst te vervullen in kaart gebracht.


  Waarom:

  Ook wordt een duidelijk beeld geschetst waarom betrokkene dingen doet dan wel nalaat. Vanuit welk belang wordt er gedacht en gehandeld. Wat wil betrokkene bereiken, maar vooral ook wat wil hij of zij niet missen, of niet kwijt. Wat heeft hij of zij er voor over en wat zeker niet. En hoe consequent en rationeel zijn deze belangen gekozen en zijn alle belangen wel realistisch.


  Waartoe:

  Welk doel wordt nagestreefd. Wat is de investeringsbereidheid en wat is de investeringspotentie. Hoe groot is het weerstandsvermogen, hoeveel tegenslag kan nog worden getrotseerd of, wat kan men nog opbrengen omdat alles teveel lijkt. Of lijkt alles eenvoudig en vanzelfsprekend en is er geen enkele reden om niet te handelen. Of, men vol overdreven zelfvertrouwen geen enkele belemmering ervaart met alle soms grote schade tot gevolg.


  Conclusie:

  Het totaalbeeld is de basis voor conclusie. Wordt een context of een doelstelling gekozen dan wordt bij het concluderen vooral gekeken naar de succes- en faalkansen van betrokkene in deze context of doelstelling.